Автоматика, информационна и управляваща техника

Биотехнология

Машини, апарати и съоръжения за промишлена и битова газификация

Геоинформатика

Екология и опазване на околната среда

Икономика на изкопаемите горива

Управление качеството на водите

Компютърни технологии в инженерната дейност

Петролна геология

Оценка на екологичния риск и устойчиво развитие

Управление на твърди и течни отпадъци

Индустриален мениджмънт

Мениджмънт и третиране на отпадъци

Икономическа геология

Подземно строителство

Управление на добива и преработката на минерални суровини и въглища

Техника и технология на взривните работи – производство на взривни материали

Приложна минералогия

Инженерна безопасност

Геотехника

Петролна геофизика

Приложна геофизика

Проучвателна геофизика

Открито разработване на полезни изкопаеми

Подземно разработване на полезни изкопаеми

Техника и технология на взривните работи

Газоснабдяване

Управление на газовата инфраструктура

Инженерна геология

Хидрогеология

Механизация на добива и транспорта на минерални суровини

Електромобили

Електроенергетика и електрообзавеждане с възобновяеми източници на енергия

Електроенергетика и електрообзавеждане в мините

Механизация за преработка на минерални суровини

Геоинформационни системи при управление на земи и природни ресурси

Геоинформационни системи при управление на земи и природни ресурси

Възстановяване на нарушени ландшафти

Маркшайдерско и геодезия

TOP