Автоматика, информационна и управляваща техника

Биотехнология

Машини, апарати и съоръжения за промишлена и битова газификация

Геоинформатика

Екология и опазване на околната среда

Икономика на изкопаемите горива

Управление качеството на водите

Компютърни технологии в инженерната дейност

Петролна геология

Оценка на екологичния риск и устойчиво развитие

Управление на твърди и течни отпадъци

Индустриален мениджмънт

Мениджмънт и третиране на отпадъци

Икономическа геология

Подземно строителство

Управление на добива и преработката на минерални суровини и въглища

Техника и технология на взривните работи – производство на взривни материали

Приложна минералогия

Инженерна безопасност

Геотехника

Петролна геофизика

Приложна геофизика

Проучвателна геофизика

Открито разработване на полезни изкопаеми

Подземно разработване на полезни изкопаеми

Комбиниран добив на полезни изкопаеми

Техника и технология на взривните работи

Добив, транспорт и съхраняване на нефт и газ

Газоснабдяване

Проучвателно сондиране

Сондиране и добив на нефт и газ

Управление на газовата инфраструктура

Инженерна геология

Хидрогеология

Механизация на добива и транспорта на минерални суровини

Електромобили

Електроенергетика и електрообзавеждане с възобновяеми източници на енергия

Електроенергетика и електрообзавеждане в мините

Механизация за преработка на минерални суровини

TOP