Геоинформатика

„Геоинформатика“ е модерна специалност, която се породи от широкото навлизане на информационни технологии в индустриите, свързани с геология и минно дело, екология, агрономия и земеделие, горско стопанство, управление на земеползването, както и навсякъде другаде, където са необходими анализи на данни в географското пространство. Усвояването на методите на географския информационен анализ се постига чрез обучение по следните дисциплини: „ГИС анализ в Геолого-проучвателното дело“, „ГИС документиране и управление на защитени територии“, „Приложение на ГИС в ландшафтните изследвания“, „Инфраструктура на пространствената информация“, „Дистанционни методи в геологията“, „Оформление на геоложки карти в ГИС“, „Цифрова обработка на изображения“, „Геоекологично моделиране в ГИС среда“, „Web програмиране“, „Програмиране в ГИС среда“, както и редица избираеми дисциплини съгласно желанието на кандидата.

Дипломирането по специалността осигурява практически технически познания за реализация в широк диапазон от индустрии и държавни институции, които се нуждаят от кадри с такава специализация.

Професионално направление 4.4 Науки за земята
Специалност Геоинформатика
ОКС Магистър
Професионална квалификация Геоинформатик
Форма на обучение Редовна
Срок на обучение 1 година (два семестъра)

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP