Автоматика, информационна и управляваща техника

Биотехнология

Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии

Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси

Геология и геоинформатика

Електроенергетика и електрообзавеждане

Екология и опазване на околната среда

Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето

Компютърни технологии в инженерната дейност

Подземно строителство

Механизация на минното производство

Разработване на полезни изкопаеми

Обогатяване и рециклиране на суровини

Приложна геофизика

Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ

Управление на ресурси и производствени системи

Хидрогеология и инженерна геология

TOP