Петролна геология

„Петролна геология“ е магистърска програма, предназначена да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на търсене, проучване и усвояване на находища на нефт и газ, които да работят в съвременни пазарни условия. Завършилите магистри по „Петролна геология ” могат самостоятелно да извършват и пряко да ръководят дейности, свързани с изучаване на геологията, търсенето и проучването на нефтени и газови находища, геоложкото обслужване на добива на нефт и газ, оценката на перспективни площи и установени находища, изготвянето на комплексни експертни оценки за влиянието на проучвателни и добивни работи за нефт и газ върху околната среда и други.

Дипломираните магистри могат да продължат образованието си в образователната и научна степен „доктор ”, да се реализират в научни и научно‐проектантски институти и лаборатории или като университетски преподаватели, както и да заемат различни ръководни длъжности в държавни и стопански структури.

Професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Специалност Петролна геология
ОКС Магистър
Професионална квалификация Магистър по петролна геология
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1.5 години (три семестъра)

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP