Автоматика, информационна и управляваща техника

Комплексът от изучавани дисциплини в магистратурата „Автоматика, информационна и управляваща техника“ включва осигуряване на знания в областта на компютърните технологии и софтуер, компютърното симулиране и проектиране, мехатронните системи, интелигентните системи за управление и системите за управление на бази данни.

Получената подготовка позволява реализация в изследователски и научни институти, учебни заведения, управленчески институции, в инженерингови организации и фирми за проектиране, изграждане, оборудване и експлоатация на информационни и управляващи системи.

Включените в курса на обучение дисциплини позволяват на завършилите магистри да проектират и внедряват компютърни системи за управление и автоматизация, да разработват специализиран софтуер, да изграждат и администрират компютърни мрежи и др.

Придобитите знания и умения са предпоставка за успешната им професионална реализация във всички сектори на икономиката.

Професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Специалност Автоматика, информационна и управляваща техника
ОКС Магистър
Професионална квалификация Инженер по автоматика, информационна и управляваща техника
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1 година (два семестъра)
1.5 години (три семестъра)

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP