Техника и технология на взривните работи

Магистърската програма по „Техника и технология на взривните работи” е предназначена да отговори на новите предизвикателства пред минните инженери, свързани с необходимостта от комплексни, теоретико‐приложни познания по техниката и технологията на взривните работи.

Програмата осигурява комплексни познания и умения по въпроси, отнасящи се до ръководството, проектирането и извършването на промишлени взривни работи във всички отрасли на икономиката в това число в рудници, опасни и неопасни по газ и прах, при открития добив на полезни изкопаеми, в подземното строителство, в горското стопанство, при металообработване, при разрушаване на сгради и съоръжения и други спомагателни дейности, при които се използва енергията на взрива.

В процеса на обучение се формират знания и умения за изработване на проекти, за участие в научни форуми (конференции, симпозиуми, конгреси) и за самостоятелно научно изследване – разработване на дипломна теза. Обучението предоставя широки възможности за професионална реализация в научно‐изследователски, проектантски и консултантски организации, минно‐строителни и минно‐добивни предприятия; граждански обекти и управленски структури на национално и регионално ниво.

Професионално направление 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Специалност Техника и технология на взривните работи
ОКС Магистър
Професионална квалификация Минен инженер по техника и технология на взривните работи
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1.5 години (три семестъра)
2 години (четири семестъра за задочна)

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP