Механизация на добива и транспорта на минерални суровини

Специалност „Механизация на добива и транспорта на минерални суровини“ дава възможност на студентите самостоятелно да избират значителен брой учебни дисциплини според професионалните си интереси. В тази образователна степен те разширяват и задълбочават инженерните си знания в основни за специалността дисциплини като математика, механика, хидро и пневмо автоматика, динамика на добивни и транспортни машини. Акцент представлява изучаването на съвременни методи за компютърно моделиране, симулационни изследвания, планиране на експерименти, анализ и оптимизация на машини и механични системи.

Завършилите специалността са квалифицирани да извършват изследователски, проектантски, конструкторски, научно‐приложни, експертни и управленчески дейности във всички области, изискващи висше образование по базовите специалности „Механизация на минното производство” и „Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето“. Те имат квалификация за ръководни длъжности във фирми, дружества и предприятия в минната и енергийна промишленост, за преподаватели във висши и средни технически учебни заведения, за научен работници в научно‐ изследователски центрове, за специалист‐мениджъри в търговски дружества, за експерти във финансови и застрахователни компании, за ръководители в управленческите органи на централната и местна държавна администрация.

Професионално направление 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Специалност Механизация на добива и транспорта на минерални суровини
ОКС Магистър
Професионална квалификация Инженер машинен
Форма на обучение Редовна
Срок на обучение 1.5 години (три семестъра)

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP