Управление на твърди и течни отпадъци

Специалност „Управление на твърди и течни отпадъци“ осигурява специализирана, професионална подготовка в областта на: управление на твърди (битови, опасни и радиоактивни, строителни, минни) и течни (промишлени /индустриални/ и битови) отпадъци, пречистване на природни, промишлени (индустриални) и битови отпадни води, както и дейностите по тяхното екологосъобразно събиране, съхраняване, транспортиране, обезвреждане, стабилизиране, третиране, преработка, рециклиране и оползотворяване.

Завършилите специалността са квалифицирани да заемат ръководни и изпълнителски длъжности, в заводи, инсталации, съоръжения, депа, производствени и инженерингови предприятия, научно-изследователски институти и лаборатории, проектантски компании, дружества, фирми и организации, специализирани отдели на минни компании, работещи в областта на управлението на твърди и течни отпадъци.

Професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Специалност Управление на твърди и течни отпадъци
ОКС Магистър
Професионална квалификация Инженер по управление на твърди и течни отпадъци
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1 година (два семестъра)
1.5 години (три семестъра)

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP