Геоинформационни системи при управление на земи и природни ресурси

Магистърската специалност „Геоинформационни системи при управление на земи и природни ресурси” е предназначена за разнообразни кадри, завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и/или „Магистър“ от широк кръг технически области на висшето образование. Тя има за цел да подготвя специалисти с обширен спектър от знания и умения, необходими да отговорят на потребностите на динамичния и технологично бързо разгръщащ се геоинформационен свят.

Подготовката в обхвата на магистърската програма позволява провеждането на интензивна интерактивна форма за инструктаж, с помощта на достъпни средства за дистанционно обучение, което улеснява учебния процес, както и по-нататъшното непосредствено прилагане на усвоените знания и умения на конкретното работно място и в съответната професионална област.

Магистратурата осигурява гъвкави възможности за заетост в областите за наблюдение на Земята и ГИС, консултантска дейност, частен и публичен сектор; научна дейност, както и реализация в екологични консултантски фирми, софтуерни компании, държавни изследователски институти или продължаване на изследванията в докторска програма.

Професионално направление ПН 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност Геоинформационни системи при управление на земи и природни ресурси
ОКС Магистър
Професионална квалификация Магистър по геоинформационни системи при управление на земи и природни ресурс
Форма на обучение Редовна
Срок на обучение 1 година (два семестъра)

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP