Мениджмънт и третиране на отпадъци

„Мениджмънт и третиране на отпадъци“ е широкопрофилна и интердисциплинарна специалност, която предлага теоретична, практична и приложна специализирана подготовка по актуални теми свързани с минимизиране, преработване и рециклиране на битови отпадъци, както и тяхното депониране, съобразно Европейското законодателство и действащата национална нормативна база; управление и преработване на промишлени и особено опасни отпадъци, както и съпътстващо оползотворяване на някои ценни компоненти, посредством използването на модерни технологии за третиране на отпадъци; управление качествата на водите и почвите, съобразени с тяхното целево използване, съобразно действащото законодателство и др.

Дипломирането по специалността осигурява знания и практически опит в природни и технически науки, благодарение на които ще се реализирате като специалист в сектори на промишлеността, екологията, различни правителствени и неправителствени организации, а също и в научноизследователската сфера.

Професионално направление 4.4. Науки за земята
Специалност Мениджмънт и третиране на отпадъци
ОКС Магистър
Професионална квалификация Мениджмънт и третиране на отпадъци
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1.5 години (три семестъра)

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP