Подземно разработване на полезни изкопаеми

Целта на магистърската програма „Подземно разработване на полезни изкопаеми“ е да подготвя специалисти с висше образование (магистри) в областта на подземния добив на твърди полезни изкопаеми с широко и висококачествена фундаментална, общо-специална и специална теоретична подготовка, съчетана със съвременни знания и умения и комуникативни възможности, които позволяват на магистрите бързо да се адаптират към условията на професионалната си дейност и творчески и ефективно да работят в сферата на подземния добив (подземен рудодобив, подземен добив на пластови находища в т.ч. и подземен въгледобив), като технолози, конструктори, проектанти, организатори на минно-добивна дейност, изследователи, преподаватели в средно-специални и висши училища.

Професионално направление 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Специалност Подземно разработване на полезни изкопаеми
ОКС Магистър
Професионална квалификация Минен инженер по подземно разработване на полезни изкопаеми
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1.5 години (три семестъра)
2 години (четири семестъра за задочна)

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP