Икономика на изкопаемите горива

„Икономика на изкопаемите горива“ е магистърска програма, предназначена да подготви високо квалифицирани специалисти по традиционни и нетрадиционни въглеводородни източници на изкопаеми горива. Обучението се реализира с най-съвременни методологии и методи, които обхващат фундаментални и приложни аспекти на геологията, търсенето, проучването и оценката на петролните, твърдите и съпътстващите ги суровини. Важен елемент от обучението е подготовката на студентите по дисциплини, свързани със законодателните отношения, икономиката при проучването и разработката на полезните изкопаеми, опазването на околната среда и устойчивото развитие при утилизацията им.

Дипломираните магистри могат да продължат образованието си в образователната и научна степен „доктор”, да се реализират в научни и научно‐проектантски институти и лаборатории, като университетски преподаватели, както и да заемат различни ръководни позиции в държавни и стопански структури.

Професионално направление 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Специалност Икономика на изкопаемите горива
ОКС Магистър
Професионална квалификация Магистър по икономика на изкопаемите горива
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1.5 години (три семестъра)

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP