Автоматика, информационна и управляваща техника

Завършвайки специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ Вие сте дипломиран инженер, който може да:

☑ Използва съвременни технологии в областта на автоматичното регулиране, компютърните системи за управление, съвременните средства за измерване и контрол, автоматизираното управление на електрозадвижванията и др;
☑ Управлява инженерингови фирми и организации, реализиращи разработване, внедряване и сервиз на микрокомпютърни информационни и управляващи системи;
☑ Изследователска, проектантска, конструкторска, експертна и научно‐приложна дейност в областта на автоматиката, информатиката и използването на компютърните технологии при управление на производствени обекти.

Професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Специалност Автоматика, информационна и управляваща техника
ОКС Бакалавър
Професионална квалификация Инженер по автоматика, информационна и управляваща техника
Форма на обучение Редовна, задочна
Срок на обучение Четири години

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP