Какво да кандидатствам

Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
Вие ще можете:
Да разработвате и ръководите проекти за търсене и проучване на различни полезни изкопаеми, като използвате съвременни полеви и лабораторни изследователски методи за изучаване и експлоатация на находища на черни, цветни и благородни метали, строителни и декоративни скали, скъпоценни и полускъпоценни камъни, въглища, нефт, газ и нетрадиционни енергийни източници в страната и чужбина.
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
Вие ще можете:
Да осъществявате, проектирате и ръководите широк спектър от дейности в страната и чужбина свързани с: всички сфери на сондирането – проучване и добив на минерални, водни и енергийни ресурси, изпълнение на технически сондажи за нуждите на минната промишленост, строителството и енергетиката; разработката и експлоатацията на нефтени и газови находища и на такива от шистов газ; транспорта и съхраняването на нефт, природен и шистов газ; газоснабдяването на промишлени и битови обекти.
Хидрогеология и инженерна геология
Вие ще можете:
Да изпълнявате и ръководите проекти за инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания за промишлено, транспортно, гражданско, енергийно и хидротехническо строителство, укрепване на свлачища, срутища, откоси на изкопи, рудници и кариери, брегозащита; проучване, управление и опазване на подземните води, екологични оценки за замърсяване на водоносните хоризонти.
Приложна геофизика
Вие ще можете:
Да извършвате и ръководите проучвания на нефтени и газови находища, метални и неметални полезни изкопаеми, питейни и минерални води. Да извършвате и ръководите геофизични изследвания за целите на инженерната геология, хидрогеологията, строителството, екологията, археологията и др.
Разработване на полезни изкопаеми
Вие ще можете:
Да проектирате, организирате и изграждате минни обекти, да управлявате минни обекти, да управлявате и контролирате процеса на добив и първоначалната обработка във всички рудници и кариери; да проектирате и управлявате взривни работи в мините, пътното и водното строителство, енергетиката; да проектирате и изграждате вентилационни и климатични системи за мини, промишленост, подземни складове и заслони; да оценявате, препоръчвате и осигурявате условия за ефективен, безопасен и екологичен добив на полезни изкопаеми и съхранение на индустриални и битови отпадъци.
Обогатяване и рециклиране на суровини
Вие ще можете:
Да управлявате преработвателни предприятия, да ръководите технологичния процес в предприятия за преработка на руди, на неметални полезни изкопаеми, въглища и техногенни отпадъци, да извършвате изследвания и да осъществявате проекти за опазване на околната среда, да пречиствате замърсени и индустриални води, да рециклирате суровини.
Маркшайдерство и геодезия
Вие ще можете:
Да извършвате и ръководите геодезични и маркшайдерски измервания, изчисления и графични дизайни в проучването и разработването на подземни находища, гео – математическо моделиране, запазване на сгради и съоръжения в райони, където се извършват минни работи, регулаторни и кадастрални дейности в населени и ненаселени места.
Механизация на минното производство
Вие ще можете:
Да проектирате механизация за технологични процеси, да извършвате и ръководите ремонтни или инсталационни дейности, да конструирате машини и съоръжения, използвайки съвременни компютърни методи (CAD CAM) за моделиране и контролиране на цифрови машини, да знаете и прилагате компютърни методи за проучване и анализиране на механични системи (FEA).
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
Вие ще можете:
Да извършвате проучвателна, конструкторска, технологична, производствена, монтажна, експлоатационна, ремонтна и други дейности в машиностроителни, минно-добивни и обогатителни фирми, заводи и бази, а също и в организации с проектантска, конструкторска и научно-изследователска дейност. Да прилагате съответен софтуер при проектиране на машини и съоръжения; да използвате компютърни методи за анализ и оптимизация на възли и елементи.Можете да заемате ръководни длъжности в гореизброените фирми и организации, както и в държавната администрация, в отдели по проучване и маркетинг, в застрахователни и други институции.
Електроенергетика и електрообзавеждане
Вие ще можете:
Да извършвате проектиране на системи за електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени и инфраструктурни обекти, рискови обекти в минната, нефтената и газовата промишленост; изследване енергийната ефективност на промишлени обекти, на отделни технологични процеси, машини и агрегати; проектиране на електрически централи с възобновяеми източници на енергия; изследване качеството на електрическата енергия и електромагнитна съвместимост.
Автоматика, информационна и управляваща техника
Вие ще можете:
Да получите широкопрофилно обучение на базата на съвременни технологии в областта на автоматичното регулиране, компютърните системи за управление, съвременните средства за измерване и контрол, автоматизираното управление на електрозадвижванията и др. Придобитите по времето на следването знания, умения и опит позволяват широкоспектърна професионална реализация.
Екология и опазване на околната среда
Вие ще можете:
Да заемате длъжности в геологопроучателния, минния и енергийния отрасли, химическата промишленост и селското стопанство, преработването на минерални суровини, както и да се реализирате като еколози в областни управи и общини, РИОСВ и като държавни служители в институции с ресор екология.
Подземно строителство
Вие ще можете:
Да проектирате и ръководите изграждането и поддръжката на подземни рудници, тунели, хидро и енерго съоръжения, да проектирате и строите метрополитени, депа за индустриални и битови отпадъци и др.
Биотехнология
Вие ще можете:
Да намерите реализация като инженер-биотехнолози в минния и енергийния отрасъл, химичната и фармацевтичната промишленост, екологичната биотехнология, селското стопанство и при опазване на околната среда.
Компютърни технологии в инженерната дейност
Вие ще можете:
Да проектирате, разработвате и администрирате компютърни мрежи, общо приложим и специализиран софтуер, големи бази от данни, Internet базирани информационни системи. Ще имате възможност да специализирате в областта на програмируемите устройства и контролери, Web дизайна, CAD и ГИС системите, сигурността и защитата на информацията.
Геология и геоинформатика
Вие ще можете:
Да придобиете професионални умения в проектирането и изпълнението на всички видове дейности в областта на геологопроучвателното дело, опазването на околната среда, регионалното развитие и инфраструктурата чрез използване на съвременни геоинформационни технологии и дистанционни методи за събиране, обработка, интерпретация, съхранение и популяризиране на геопространствена информация.
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
Вие ще можете:
Да проектирате, използвате и поддържате газова, горивна и пречиствателна техника, както и газови и отоплителни съоръжения; да ръководите и контролирате дейности, свързани с топло и газоснабдяването и опазването на околната среда; да проектирате, разработвате и извършвате мониторинг и контрол на екологичните инсталации за използване на промишлени и битови отпадъци; да бъдете търговец или консултант при доставката на газова, горивна и пречиствателна техника и технологии.
Управление на ресурси и производствени системи
Вие ще можете:
Да работите в областта на управление на минно-добивни и преработвателни предприятия, както и в други индустриални компании.

Разделение на специалности по факултети

Миннотехнологичен факултет - МТФ

 • Маркшайдерство и геодезия - МиГ
 • Обогатяване и рециклиране на суровини - ОРС
 • Подземно строителство - ПС
 • Разработване на полезни изкопаеми - РПИ
 • Управление на ресурси и производствени системи - УРПС

Минно-eлектромеханичен факултет - МЕМФ

 • Автоматика, информационна и управляваща техника - АИУТ
 • Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии - ГГПТТ
 • Електроенергетика и електрообзавеждане - ЕЕЕО
 • Компютърни технологии в инженерната дейност - КТИД
 • Механизация на минното производство - ММП
 • Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето - КМКПМ

Геологопроучвателен факултет - ГПФ

 • Биотехнология - БТ
 • Геология и геоинформатика - ГГИ
 • Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси - ГПМЕР
 • Екология и опазване на околната среда - ЕООС
 • Приложна геофизика - ПГ
 • Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ - СДТНГ
 • Хидрогеология и инженерна геология - ХИГ

Утвърден прием:
Утвърден прием за обучение срещу заплащане по професионални направления, по ОКС и по форма на обучение 2022/2023 г.
Утвърден прием за обучение на студенти от българска народност (ПМС 103/1993 г.) по професионални направления, по специалности, по ОКС и по форма на обучение 2022/2023 г.
Утвърден прием за обучение на студенти – граждани на РСМ (ПМС 228/1997 г.) по професионални направления, по специалности, по ОКС и по форма на обучение 2022/2023 г.
Утвърден прием по държавна поръчка в ОКС" БАКАЛАВЪР" и ОКС "МАГИСТЪР" 2022/2023 г.
Утвърден прием по държавна поръчка в ОКС" БАКАЛАВЪР" и ОКС "МАГИСТЪР" 2021/2022 г.

Прием Кърджали
Филиал Кърджали на Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски” – гр. София е акредитиран да подготвя висококвалифицирани инженери в образователно-квалификационна степен "бакалавър" с четири годишен срок на обучение в следните специалности:

 • „Компютърни технологии в инженерната дейност”,
 • „Обогатяване и рециклиране на суровини”,
 • „Управление на ресурси и производствени системи“ са специалности в редовна форма на обучение.
 • „Разработване на полезни изкопаеми” е специалност в редовна и задочна форма на обучение.

Завършилите образователно – квалификационна степен „бакалавър” студенти, могат успешно да се реализират във фирми с разнообразна насоченост: в научно-изследователски; в инженерингови организации и в производствени предприятия от всички сектори на икономиката.

Завършилите степен „бакалавър” могат да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен „магистър” в Минно-геоложки университет – гр. София.

Информация и съдействие по всички кандидатстудентски въпроси можете да получите на място във Филиала или на тел. 0877492475; 0361 / 61 789; 0361/61788.

Подаването на документи за кандидатстване в ОКС „бакалавър” се осъществява на място във Филиала или ОНЛАЙН.

Резултатите от първо класиране се обявяват  на 9 юли 2021 година.

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP