Управление на добива и преработката на минерални суровини и въглища

Специалност „Управление на добива и преработката на минерални суровини и въглища“ осигурява специализирана, професионална подготовка в две инженерни области, по направление добив и преработка на минерални суровини (руди на черни, цветни, редки, благородни метали, индустриални минерали и скали) и въглища, с цел придобиване на управленски и организационни знания и умения, характерни, както за минен инженер, така и за инженер по преработка на полезни изкопаеми.

Завършилите специалността са квалифицирани да заемат ръководни и изпълнителски длъжности, в предприятия от минерално-суровинния сектор, открити и подземни рудници, обогатителни фабрики и други промишлени предприятия, свързани с енергийно-суровинната база, длъжности в проектантски компании и научно-изследователски институти и лаборатории.

Професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Специалност Управление на добива и преработката на минерални суровини и въглища
ОКС Магистър
Професионална квалификация Инженер по управление на добива и преработката на минерални суровини и въглища
Форма на обучение Редовна
Срок на обучение 1.5 години (три семестъра)

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP