Сондиране и добив на нефт и газ

„Сондиране и добив на нефт и газ“ е широкопрофилна специалност, която предлага класически и съвременни методи и средства за обучение по няколко инженерни дисциплини.

В областта на сондирането - „Проектиране на сондажи“, „Наклонено-насочено сондиране“, „Сондиране на геотермални сондажи“, „Специални технологии в сондирането“ и няколко други.

В областта на добива на нефт и газ - „Проектиране на системи за експлоатация на нефтени и газови сондажи“, „Техника и технология на събирането и първичната подготовка на нефта и газа“, „Съхраняване на нефта и газа“, „Технология на горивата“. Студентите изучават още, „Опазване на околната среда и земните недра“, както и няколко други, които оформят профила на петролен инженер. Предвидена е и 30 дневна практика за подготовка на дипломното задание и получаване на практични навици и умения.

Дипломирането по специалността „Сондиране и добив на нефт и газ“ осигурява инженерно-технически познания и практически опит, благодарение на които ще имате възможност да се реализирате като успешни инженери работещи областта на сондирането и добива от ново поколение, способни устойчиво да решавате проблемите в индустрията, както у нас така и в чужбина.

Професионално направление 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Специалност Сондиране и добив на нефт и газ
ОКС Магистър
Професионална квалификация Инженер по автоматика, информационна и управляваща техника
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1.5 години (3 семестъра)
2 години (4 семестъра)

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP