Проучвателно сондиране

„Проучвателно сондиране“ е широкопрофилна специалност, която предлага класически и съвременни методи и средства за обучение по няколко инженерни дисциплини профилирани само в областта на сондирането - „Проектиране на сондажи“, „Наклонено-насочено сондиране“, „Сондиране на геотермални сондажи“, „Специални технологии в сондирането“, „Оптимизация на сондажният процес“, „Сондиране с големи диаметри, в минни изработки и безтраншейно прокарване на комуникации“ и няколко други.

В програмата са предвидени също „Геофизични методи в сондирането“, „Промивни течности и тампонажни разтвори“. Студентите изучават още „Нормативна уредба и стандарти в сондирането“, „Опазване на околната среда и земните недра“, както и няколко други, които оформят профила на сондажен инженер. Предвидена е и 15 - дневна практика за подготовка на дипломното задание и получаване на практични навици и умения.

Дипломирането по специалността „Проучвателно сондиране“ осигурява инженерно-технически познания и практически опит, благодарение на които ще имате възможност да се реализирате като успешни инженери работещи в областта на сондирането от ново поколение, способни устойчиво да решавате проблемите в индустрията, както у нас така и в чужбина.

Професионално направление 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Специалност Автоматика, информационна и управляваща техника
ОКС Магистър
Професионална квалификация Магистър - инженер
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1.5 години (3 семестъра)
2 години (4 семестъра)

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP