Комбиниран добив на полезни изкопаеми

Магистърската програма по „Комбиниран добив на полезни изкопаеми” има за цел да се усвоят знания и умения за най-новите тенденции на комбинираните методи за разработване на находища на подземни богатства.

Специализиращата подготовка от съвременни практически знания, умения и комуникативни възможности правят минните инженери - магистри способни за бързо адаптиране към условията на професионалната си дейност, ефективна и творческа работа като технолози, конструктори, проектанти, организатори на минно-добивна и минно-строителна дейност.

По време на обучението по магистърската програма студентите имат възможност да се реализират чрез специализирана научно-изследователска работа в областта на комбинирания добив на полезни изкопаеми.

Професионално направление 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Специалност Комбиниран добив на полезни изкопаеми
ОКС Магистър
Професионална квалификация Минен инженер по комбиниран добив на полезни изкопаеми
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1 година (два семестъра)

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP